Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „TEREBELSKA II” ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

Wymagania stawiane kandydatom:

- wykształcenie wyższe z preferencją kierunków: zarządzanie, ekonomia, prawo, budownictwo i kierunki powiązane z nimi,

- co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi na stanowisku kierowniczym,

- znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

- przedstawienie własnej wizji rozwoju Spółdzielni oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

- komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji, pełna dyspozycyjność,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,

-umiejętność posługiwania się programami biurowymi w podstawowym zakresie.

Wraz z oferta należy złożyć : - list motywacyjny, CV;

- kserokopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni; - kserokopię świadectw pracy;

- autorską koncepcję pracy oraz wizję rozwoju Spółdzielni,

- aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie o braku przeszkód prawnych do pełnienia funkcji prezesa Zarządu,

- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni oraz o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,

‘’WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA APLIKOWANE PRZEZE MNIE STANOWISKO „

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

OFERTY W FORMACIE PDF PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES: rada@terebelska2.pl do dnia 23.12.2022 r.