Regulaminy

1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "TEREBELSKA II"  ... pobierz kopię dokumentu 

2. Regulamin Walnego Zgromadzenia   ... pobierz kopię dokumentu

3. Regulamin Rady Nadzorczej   ... pobierz kopię dokumentu

4. Regulamin Zarządu   ... pobierz kopię dokumentu

5. Regulamin Komisji Rewizyjnej  ... pobierz kopię dokumentu

6. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym  ... pobierz kopię dokumentu

7. Regulamin rozliczania kosztów GZM (Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi)  ... pobierz kopię dokumentu

8. Regulamin szczegółowych zasad używania lokali  ... pobierz kopię dokumentu

9. Regulamin podziału obowiązków w zakresie napraw i remontów  ... pobierz kopię dokumentu

10. Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni  ... pobierz kopię dokumentu

11. Regulamin parkowania na terenach należących do Spółdzielni  ... pobierz kopię dokumentu

12. Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej  ... pobierz kopię dokumentu

13. Regulamin wyboru ofert oraz dokonywania przetargów  ... pobierz kopię dokumentu

14. Regulamin Organizacyjny Spółdzielni  ... pobierz kopię dokumentu

15. Regulamin Windykacji  ... pobierz kopię dokumentu